نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

کیارش اعظم نور ۱۹.۷۹
کیارش اعظم نور نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
ایلیا بصیری ۱۹.۲۰
ایلیا بصیری نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۲
اشکان دلدار ۱۹.۰۵
اشکان دلدار نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۳
آرمان حاجی آبادی ۱۹.۹۳
آرمان حاجی آبادی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
ابوالفضل راعی ۱۹.۷۱
ابوالفضل راعی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۲
حسام شریعتی ۱۹.۶۳
حسام شریعتی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۳
عرفان صادق احمدی ۱۹.۸۷
عرفان صادق احمدی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
احسان قاضی ۱۹.۸۱
احسان قاضی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۲
احسان صادق احمدی ۱۹.۸۷
احسان صادق احمدی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
مهدی ساعی ۱۹.۷۷
مهدی ساعی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
عرفان قربان نژاد ۱۹.۸۵
عرفان قربان نژاد نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
امین استادکار ۱۹.۶۰
امین استادکار نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱