نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

پوریا شهابی نصب ۲۰
پوریا شهابی نصب آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
محمد عرفان نجفی ۲۰
محمد عرفان نجفی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱