نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

آرمین بذری ۲۰
آرمین بذری آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
پوریا شهابی نصب ۲۰
پوریا شهابی نصب آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱