نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

پارسا انسان ۲۰
پارسا انسان آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
آرمین بذری ۲۰
آرمین بذری آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
پوریا شهابی نصب ۲۰
پوریا شهابی نصب آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
محمد عرفان نجفی ۲۰
محمد عرفان نجفی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
مانی واژگو ۲۰
مانی واژگو آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
متین میرزا بابایی ۲۰
متین میرزا بابایی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
سجاد غدیرزاده ۲۰
سجاد غدیرزاده آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
امیر مهدی فخرآبادی ۲۰
امیر مهدی فخرآبادی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
امید شاه بیگی ۲۰
امید شاه بیگی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
پارسا فریزی ۲۰
پارسا فریزی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
آرمین طاهری نصب ۲۰
آرمین طاهری نصب آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱
طاها گواهی ۲۰
طاها گواهی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : ۱