طراحی و نصب بنر سازمانی هیئت دانش آموزی اخلاص

بنر سازمانی هیئت دانش آموزی اخلاص آموزشگاه طراحی و نصب گردید.

امروز سه شنبه 24 آبان ماه 1401 و بعد از برنامه ریزی برای تهیه چارت سازمانی هیئت دانش آموزی اخلاص و طراحی این چارت سازمانی ،این چارت آماده و نصب گردید.یکی از دلایل طراحی چارت سازمانی هیئت دانش آموزی آموزشگاه ،آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با این هیئت و حوزه های فعالیت این هیئت بوده است،که با مشخص شدن مسئولین هر کارگروه دانش آموزان بهتر و موثرتر با افراد مسئول کارگروه ارتباط پیدا می کنند و همچنین این چارت نشان دهنده حوزه های عملکردی هیئت دانش آموزی اخلاص در سطح آموزشگاه می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20