توزیع کارنامه های نوبت دوم

کارنامه های نوبت دوم توزیع گردید.

 

طی روزهای شنبه و یکشنبه 7 و 8 تیرماه 1399 و با تلاش مسئولین و کادر اداری دبیرستان کارنامه های نوبت دوم در سه پایه هفتم و هشتم و نهم آماده و توزیع گردید.همزمان با توزیع کارنامه  به اولیاء گرامی دانش آموزان برنامه زمانبندی ثبت نام برای پایه های داخلی برای ایجاد نظم بیشتر ارائه گردید.با توجه به حضور در ایام کرونا و برای ایجاد نظم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حضور مراجعین به دبیرستان سعی در تفکیک پایه ها در تحویل کارنامه نوبت دوم در محل آموزشگاه گردید.موضوع قابل توجه اینکه همزمان با توزیع کارنامه ها به اولیای گرامی ،مسئولین دبیرستان و در صورت ضرورت دبیران محترم برای پاسخگویی به مشکلات احتمالی اولیاء در محل آموزشگاه حضور داشتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 13/20