برگزاری اولین جلسه کادر آموزشی و پرورشی در ارتباط با آغاز سال تحصیلی جدید

اولین جلسه کادر آموزشی و پرورشی آموزشگاه در ارتباط با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار گردید.

امروز شنبه 19 شهریورماه 1401 اولین جلسه کادر آموزشی و پرورشی آموزشگاه در ارتباط با آغاز سال تحصیلی جدید در محل اتاق مدیریت آموزشگاه با حضور مدیریت محترم جناب آقای امیری و معاونین آموزشی و پرورشی آموزشگاه برگزار گردید.طی این جلسه به گفتگو در ارتباط با برنامه های پیش روی آموزشگاه در سال تحصیلی جدید و بررسی کمبودها و نحوه رسیدگی برای جبران آنها پرداخته شد .در انتهای جلسه مقرر گردید نسبت به برنامه های انجام شده و در حال پیگیری برای به موقع آماده شدن آموزشگاه برای سال تحصیلی پیش رو اقدامات لازم توسط معاونین آموزشی و پرورشی صورت گیرد و گزارش میزان پیشرفت خدمت مدیریت محترم ارائه گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20