برگزاری آموزش احکام و نماز در پایه هشتم

کلاس آموزش احکام و نماز در پایه هشتم برگزار گردید.

امروز شنبه 16 آذرماه 1398  آموزش احکام و نماز در کلاس 802 برگزار گردید.یکی موضوعاتی که در شورای دبیرستان بسیار مطرح و مورد پیگیری قرار دارد ،بحث وگفتگو در کلاس های مختلف در ارتباط با آموزش احکام دینی دانش آموزان،با توجه به حساسیت این سنین می باشد. با توجه به این امر،کلاس های دوره ای در پایه های مختلف در حال برگزاری است. امروز در کلاس 802 این امر تحقق یافت و این کلاس که با حضور جناب آقای طاهری مسئول پرورشی دبیرستان و با هدف توضیحات در ارتباط با احکام دانش آموزان در سن تکلیف و پاسخ گویی در این زمینه به دانش آموزان و رفع مشکلات و ابهامات آنها برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20