برگزاری آزمایش آشنایی با لوازم اندازه گیری در کلاس 703

آزمایش آشنایی با لوازم اندازه گیری در کلاس 703 برگزار گردید.

امروز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 شاهد حضور دانش آموزان کلاس 703 در محل آزمایشگاه علوم دبیرستان بودیم.

یکی از اصولی ترین مباحث درس علوم آشنایی با یکای اندازه گیری است و همچنین آشنایی با ابزاری که این اندازه گیری ها توسط آن ها انجام می شود. امروز با حضور دانش آموزان در محل آزمایشگاه علوم و حضور محترم دبیر و مسئول آزمایشگاه علوم و گروه بندی دانش آموزان،ابتدا زمانی به آموزش نحوه استفاده از ابزار اندازه گیری به دانش آموزان اختصاص داده شده و بعد از آن ابزار اندازه گیری در اختیار هر گروه قرار گرفت تا آزمایش مربوط به این درس توسط دانش آموزان انجام شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20