بازدید مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه

مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند.

امروز دوشنبه 15 آذرماه 1400 در طی بازدید مسئولین موسسه آموزشی فرهنگی امام حسین علیه السلام، جلسه ای صمیمانه با حضور مسئولین موسسه امام حسین(علیه السلام) و کادر آموزشی و اجرایی آموزشگاه در محل دبیرستان برگزار گردید.این جلسه در ساعت 9 صبح شروع و تا ساعت 11 صبح ادامه یافت.در این جلسه مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام و مدیریت دبیرستان و کادر آموزشی و اجرایی و پرورشی آموزشگاه حضور داشتند،در این جلسه با بیان برنامه و اهداف برگزاری ،جلسه را آغاز نمودند و به بیان مسائل و اهداف مهم پیش روی مدارس امام حسین علیه السلام در ادامه سال تحصیلی و راهکارهای دستیابی سریع تر و موثرتر به برنامه های فرهنگی و آموزشی مدارس از طریق تقویت فعالیت های هیئت اخلاص و همکاری بیشتر مسئولین آموزشی در این امر تاکید نمودند.در انتهای این جلسه زمانی برای گفتگو و تبادل نظر در اختیار حاضرین در جلسه قرار گرفت .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 17/20