موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

دانش آموزان برتر

کیارش اعظم نور 19.79
کیارش اعظم نور نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
ایلیا بصیری 19.20
ایلیا بصیری نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 2
اشکان دلدار 19.05
اشکان دلدار نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 3
آرمان حاجی آبادی 19.93
آرمان حاجی آبادی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
ابوالفضل راعی 19.71
ابوالفضل راعی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 2
حسام شریعتی 19.63
حسام شریعتی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 3

نمونه سوالات

موضوع دانلود
علوم تجربی نهم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم تجربی هشتم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی هفتم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی هشتم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
قرآن هفتم(الف) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی نهم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
قرآن هفتم(ب) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
قرآن هشتم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
قرآن نهم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه نهم 98-99 دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم 98-99 دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم 98-99 دانلود
مشاهـده بیشـــتر